Боян Ничев

Боян Ничев; Държател: bglitcritics.org
Кратка информация
Име Боян Димитров Ничев
Роден
гр. Берковица
Починал
гр. София
Жанровемонографии, очерци, портрети, статии, студии, учебници, литературноисторически изследвания
ИзданияЛитературна мисъл, Септември/ Летописи, Български език

Ничев, Боян Димитров (Берковица, 6.01.1930 – София, 27.06.1997). След като завършва гимназия в Берковица, следва българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1948–1952). През 1957 защитава кандидатска (дн. докторска) дисертация на тема „Реализмът на Бранислав Нушич“. Научен сътрудник I ст. в Института за литература. През 1972 става старши научен сътрудник II ст., а през 1980 – доктор на филологическите науки. Ръководител на Катедрата по славянска литература в СУ (1976), където преподава история на славянските литератури. Защитава нова дисертация „Съвременният български роман. Към историята и теорията на епичното в съвременната българска художествена проза“ (1978). През 1981 става професор. От 1967. Ничев е редактор в отдел „Теория, критика и изкуство“ в сп. „Септември“, а по-късно главен редактор на сп. „Литературна мисъл“, както и на поредицата „Сравнително литературознание“. Зам.-директор на Института за литература (1978–1988) и негов директор (1989–1991). Посланик в Чехия (1991). Член на СБП.

Боян Ничев публикува за първи път в сп. „Български език“ (1952, кн. 1–2) статията „Лексическият състав на Вапцаровата поезия“. Насочва научните си интереси към българското и славянското литературознание. Автор е на монографии, учебници, студии, статии, очерци, литературни портрети. Освен към творчеството на Бр. Нушич (драматургията и сатирата му) Ничев разширява изследователската си проблематика по посока на фолклористичния генезис на новите южнославянски литератури и прехода им към реализъм. Изследва романтизма и символизма в южнославянските литератури, а така също преводите и рецепцията им в България. Превежда от сърбохърватски творби на Иво Андрич.

Наред със сравнителното литературознание Б. Ничев разглежда теоретически проблеми, посвещава свои трудове на българската литературна история, създава литературни портрети на български писатели от следосвобожденската епоха до края на ХХ в. – Ал. Константинов, П. Ю. Тодоров, Ст. Загорчинов, Д. Талев, Н. Вапцаров, Ем. Станев, Й. Радичков и др.

През 1990 е удостоен с Наградата за литература на БАН за изследването „Вапцаров и нашият поетичен диалог със света“.

Негови изследвания са превеждани на рус., нем., чеш., сърбохърв. ез.

 

Румен Шивачев   

     

  Библиографията е изготвена от Нина Зафирова    

Книги от Боян Ничев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Нушич в Българияизследвания1958
Нушич в Българияизследвания1958
Димитър Талев : Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1961
Бранислав Нушич : [Моногр.] монографии1962
Национална съдба и литература : [Сборник от лит.-крит. статии] статии1968
Увод в южнославянския реализъм : От фолклор към литература в естет. развой на южните славяни през XVIII и XIX в .: [Изследване] изследвания1971 (1977)
Литературни портрети и проблемистатии1972
Съвременният български роман : Към история и теория на епичното в съвременната българска художествена прозаизследвания1978 (1981)
Критика и литературна история : [Очерци] литературнокритически очерци1980
Проблеми и профили : [Лит.-крит. очерци] литературнокритически очерци1980
Основи на сравнителното литературознание : Сравнително изучаване на литературата и проблемите на съвременната литературна наукаизследвания1986
Вапцаров или нашият поетичен диалог със света : [Литературнокрит. очерк] литературнокритически очерци1989
Литературна класика и съвременност : [Очерци] литературнокритически очерци1990
Непознатата позната Чехия1997
Модернизъм и символизъм в южнославянските литературиизследвания2002

Книги за Боян Ничев

АвторЗаглавиеГодина
Кол.Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Боян Ничев2007