Ефрем Каранфилов

Каранфилов, Ефрем Спиров (Кюстендил, 27.11.1915 – София, 23.03.1998). Завършва гимназия в родния си град, Военното училище (1937) и право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1947). Участва в последната фаза на Втората световна война, преподава военна администрация в ШЗО „Христо Ботев“ (1948–1951) и редактира междувременно сп. „Народен командир“. От 1957 завежда отдел „Теория и критика“ в сп. „Пламък”, през 1959–1960 е негов заместник главен редактор. Старши научен сътрудник (1961), професор (1967) в Института за литература при БАН, член-кореспондент на БАН (1979), академик (1989). Директор на издателство „Български писател“ (1966–1968), заместник-председател на СБП (1968–1970), главен редактор (1970–1972) на сп. „Пламък“, главен редактор на в. „Литературен фронт“ (1973–1982). Секретар на СБП (1972–1973), заместник-директор на Единния център за език и литература при БАН (1972–1974), директор на Института за литература (1982–1989).

За пръв път печата стихове и статии през 1933–1934 във в. „Ученическа мисъл“ (Кюстендил), на който е главен редактор. Сътрудничи на сп. „Българска реч“, на в. „Трезвеност“, „Светлоструй“, „Дунавска искра“ и други. През 1938–1942 публикува в сп. „Философски преглед“ поредица социално-психологически етюди. През 1941–1943 сътрудничи на в. „Мир“ и сп. „Златорог“. Подновява литературната си дейност в атмосферата на духовно оживление и усилия за преодоляване на култовския догматизъм в обществения живот и в изкуството. Още ранните литературно-критически статии и очерци на Ефрем Каранфилов открояват трайните му пристрастия към европейската хуманистично-моралистична традиция и интереса му към националната история и народопсихологията. Следейки българския литературен живот, Ефрем Каранфилов изтъква новаторски явления като лиризирането на прозата, разцвета на историческия роман и на документалните жанрове, променящия се възглед за героичното в историята. Повлиян от френските хуманисти – творци и мислители, утвърждава значимостта на човешката памет и на изповедно-споменното начало в съвременната литература.

За да изрази адекватно своите хуманистични идеи, актуализира пренебрегвани през 50-те години жанрови форми – есето, характерологичния портрет, социалнопсихологическия очерк, чрез които се осъществява продуктивният обмен между литературната критика и сродните ѝ хуманитарно-познавателни области: история, социология, социална психология, етика. Пиететът му към националната духовна традиция е изявен в трилогията „Българи“, съставена от портрети на видни творци (З. Стоянов, Г. Милев, Н. Лилиев, Ст. Загорчинов, К. Цонев, Вл. Димитров-Майстора, Ил. Бешков) и общественици (Левски, Г. Бенковски, отец М. Преображенски, Г. Димитров, Ал. Стамболийски), както и в поредицата биографични очерци за именити български офицери-родолюбци (сб. „В служба на родината“). Представителни са изследванията, в които се осъществява взаимопроникване и взаимодопълване на литературнокритическите със социалнопсихологическите и народоведски наблюдения. Синтез на литературноисторическа и народоведска проблематика са и монографиите „Най-българското време. Книга за „Записките“ на Захари Стоянов“, „Антон Страшимиров и душевността на българина“ и „Заради живота. Как умират героите на българските писатели“.

Ефрем Каранфилов допринася за развитието на българската социологическа и социалнопсихологическа наука и като инициатор на издаването на литературното наследство на Ив. Хаджийски, и като негов редактор.

Отделни статии на Каранфилов са публикувани на англ., араб., исп., ит., кит., нем., рум., рус., укр., фр. и чеш. език.

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

 

Книги от Ефрем Каранфилов

ЗаглавиеЖанровеГодина
За свободата : Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1955
Войникът в строя и в литературата : Лит.-крит. статиилитературнокритически очерци1956
Разбор на романа "За свободата" от Стефан Дичев : В помощ на отечественофронтовски чит. групи т. групанализи1956
Поезия в прозата : Крит. очерцилитературнокритически очерци1957
Андрей Гуляшки : Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1958
Езиковият шаблон в литературата : Лит.-крит. студиялитературнотеоретически изследвания1959
Сенки от миналото : Очерци, статии и есета за някои остатъци от буржоазния морал в социалист. общество1960 (1963, 1978)
Съвременност и майсторство : Лит.-крит. статиилитературнотеоретически изследвания1961
Герои и характери : Есета : Кн. I - III 1962-1967есета1962
Български поети : Лит.-крит. статиилитературнотеоретически изследвания1965
Литературно-критически статии : Избранолитературнокритически очерци1965
Под пагона – човекът : Лит.-крит. статиилитературнокритически очерци1966
Българи. Ч. 1–2. 1968–1971 1968 (1973, 1980)
Съвременност и белетристикалитературнокритически очерци1969
Герои и характери : Мечтатели ; Раждане на подвига ; Творци : [Лит. образи] : Ч. 1-2.Ч. 1: В света на чуждите литератури. литературнокритически очерци1970
В служба на родинатабиографични очерци1971
Болгары : Кн. 1 - / Пер. с болг. Валентина Арсеньева.биографични очерци1971
Минало и съвременност : Есетаесета1972
Творецът и патриотът. Георги Димитров пред Лайпцигския съд : Очеркочерци1972
Владимир Димитров-Майстора : : [Жизнен и творчески път] биографични очерци1973
Съвремменност и литературни жанрове [в българската литература : Изследване]литературнотеоретически изследвания1973
Избрано. Т. 1–21975
Най-българското време : Книга за „Записките” на Захари Стоянов : Моногр. монографии1976 (1979)
Корените и колелата : [Есеистика] есета1977
Сред живота, сред народа. Писател – читател – критиккритически есета1977
Юноши : Лит. критикилитературнокритически очерци1977 (1989)
Антон Страшимиров и душевността на българиналитературнотеоретически изследвания1979 (1987)
Към свободата : Биогр. очерцибиографични очерци1980
Писатели и мемоаристи : [Лит.-крит. очерци]литературнокритически очерци1980
Талант и труд : Лит.-крит. статиилитературнокритически очерци1980
Мощта на словото : Лит.-крит. очерци и есеталитературнокритически очерци1981
Книга за народната съдба. „Записки по българските въстания” : Изследванелитературноисторически изследвания1983
Споменни есетаесета1983
Сред хората, сред книгите : [Публицистика]публицистика1983
Трибуни и поети : Очерциочерци1983
Избрани произведения в 3 т. 1985
Творческото начало на труда в съвременната белетристика : Научно-популярен очеркочерци1985
Заради живота. Как умират героите на българските писатели : Лит.-крит. очерцилитературнокритически очерци1987
Младостта на споменитеспомени1988
Следи по изминатия път : Фрагментипублицистика1989
Моят Иисус : [Есета]есета1993
Избрано / Състав. Е. Ефремов; [Предг. М. Семов]1999

Книги за Ефрем Каранфилов

АвторЗаглавиеГодина
Андонова, З.Светът на твореца Ефрем Каранфилов. Лит.-крит. портр. 1973
Ничев, Др.Ефрем Каранфилов : Лит. анкета1985
Кол.Критика, есеистика, народопсихология : Юбил. сб. в чест на 70-год. на Е. Каранфилов1988