Калина Лукова

Лукова, Калина Грозева (Бургас, 29.10.1955). Завършва икономически техникум в Бургас (1974) и българска филология във Великотърновския университет (1978). Защитава дисертация на тема „Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимиров“ (1994), а от 2007 е доктор на науките с докторат на тема „Г. П. Стаматов – между същностите и привидностите“. През 2009 е избрана за професор. Преподавател в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет.

Калина Лукова печата за първи път в сп. „Литературна мисъл“ (1990). Нейни изследвания излизат в изданията: „Език и литература“, „Български език и литература“, „Проглас“, „Съвременна хуманитаристика“, „Страница“, „Библиотеката“, „Управление и образование“, „Градът – памет и медии“, „Море“, „Литературен вестник“, на ел. сп. Calik, „Дзяло“ и др. Публикувала е в научни издания в чужбина и в портала Research Gate.

Литературоведските интереси на К. Лукова са насочени към интердисциплинарни изследвания – връзките между литература и медии, медийният образ на книгата, фигурата на четящия човек, читателските общности, териториите на четене, полагайки ги в широк хуманитарен контекст. Особено важни са наблюденията ѝ за литературните сюжети на периодичния печат. Автор е на няколко монографични изследвания. Дебютната ѝ книга е въз основа на докторската ѝ дисертация – „Антон Страшимиров. Лирическа проза (поетика на междужанровите форми)“ (1998).

Лукова е задълбочен познавач на творчеството на Антон Страшимиров, Георги Стаматов и Петко Ю. Тодоров. Тя интерпретира техните произведения през литературноисторическа и психоаналитична матрица, като прилага оригинална интертекстуалност в работа с текста. Изследователката насочва своя интерес към междинните жанровите форми при Антон Страшимиров, концептуализира междужанровите пространства в творчеството на Петко Ю. Тодоров, разширява хоризонта на познание чрез оригинални пресичания между същностите и привидностите в художествения свят на Георги Стаматов, разгръща различни оптики на четене на неговите произведения, обозначава кодовете, през които те може да бъдат интерпретирани. Тя отделя особено внимание на специфичния език на произведенията на Стаматов, на конструирането на женските образи, прави съпоставителен анализ с прозата на А. Страшимиров. Лукова аргументирано обозначава мястото на Стаматов в литературния канон, проследявайки различните етапи, през които преминава критическата рецепция на неговото творчество.

Книгата ѝ „Литература и медии“ е удостоена с Годишната награда на Съюза на българските журналисти (2014).

 

Боряна Владимирова

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова

 

 

Книги от Калина Лукова

ЗаглавиеЖанровеГодина
Жанрово и стилово многообразие в прозата на Антон Страшимировдисертации1993
Петко Ю. Тодоров - концептуализация на междужанровите пространствалитературноисторически изследвания1999
Антон Страшимиров : Лирическа проза : Поетика на междужанровите форми литературноисторически изследвания1999
Г. П. Стаматов - между същностите и привидностите дисертации2006
Екстазите на времето ; Морис Метерлинк и българската утопия за символистична драма литературноисторически изследвания2007
Г. П. Стаматов - между същностите и привидностителитературноисторически изследвания2007
Литературните сюжети на печатаизследвания2008
Литература и медииизследвания2014