Кръстьо Кръстев

Кръстев, Кръстьо Котев (Пирот, Сърбия, 31.05.1866 – София, 5.04.1919). Учи в Пирот (до 1878) и София. Завършва класическата гимназия в София (1885) и философия в Лайпциг (1888) с докторат на тема „Лотцевото метафизическо понятие за душата“. В последните класове на гимназията работи като стенограф в НС. Директор на педагогическото училище в Казанлък (1888–1990), учител по логика, психология и етика в класическата гимназия в София (1890–1991), драгоманин при Министерството на външните работи (1892), професор по философия във Висшето училище (дн. Софийски университет) (1895–1996), учител в Софийска мъжка гимназия (1899–1904), лектор по философия във Висшето училище (1899–1907), директор на педагогическото училище в Скопие (1907–1908), извънреден професор по философия, психология, етика и естетика в Софийски университет) (1908–1919). Дописен член (1898), действителен член (1900) на БКД (дн. БАН).

Първата си литературно-критическа студия „Иван Вазов. Етюди за стихотворната му поезия“ (сп. „Труд“, 1888, № 5-6) пише като студент в Лайпциг. Сътрудничи на „Периодическо списание“ (на БКД), сп. „Труд“, „Денница“, „Демократически преглед“, „Съвременна мисъл“, „Листопад“, на в. „Гражданин“, „Демократ“, „Народ“ и др. Публикува обзорни студии върху новата българска литература в редица чуждестранни издания – сп. „Современник“ (Санкт Петербург), „Вестник Европы“ (Санкт Петербург), „Internationale Wochenschrift“ (Берлин). Издава „Литературно-научно списание на Казанлъшкото учителско дружество“ (1890) и сп. „Критика“ (1891). Създател и главен редактор на най-значимото българско литературно списание до Първата световна война – „Мисъл“ (1892–1307), около което в началото на XX в. се формира първият литературен кръг с ясно определена естетическа и културно-просветна програма. Като продължение на списанието издава два сборника „Мисъл“ (1910).

Превежда „Емилия Галоти“ от Г. Лесинг (1890), „Философски размишления.....“ на Р .Декарт (1898), „Джон Габриел Боркман“ (1892, 1912), „Кога мъртви възкръснем“ (1907), „Призраци“ (1911), „Народен враг“ (1911) на Х. Ибсен и др.

Кръстев е литературен критик, литературен историк и теоретик, критик и теоретик на преводната литература, публицистиката, психологията, философията и естетиката. Философските му възгледи са еклектични, в лоното на субективния идеализъм. Воюва срещу вулгарния материализъм на Л. Бюхнер и срещу българските му проповедници Д. Благоев и Д. Димитров, като защитава интуитивизма и релативизма. Възпитаник на В. Вунд, Кръстев е основоположник на експерименталната психология в България. Естетическите му възгледи са формирани под въздействието на немската неокантианска естетика (К. Грос, К. Ланге, Й. Фолкелт). Защитава едновременно релативния и нормативния характер на естетиката. Провъзгласява естетическата наслада за единствена пряка цел на изкуството и се обявява срещу тенденциозността в него. Студията му „За тенденцията и тенденциозната литература“ (1903) и книгата му „Млади и стари“ имат естетико-програмен характер и проправят път за модернизма в българската литература. Прокарва рязка граница между литература и публицистика, между литературноисторическа и естетическата стойност на художествената творба. Заедно със съратниците си от кръга „Мисъл“ (П. П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров) воюва за отграничаване на българската литература от другите области на духа; отхвърля политическите тенденции като художествено недопустими. Като критик участва активно в литературния живот близо три десетилетия.

Литературно-критическото му творчество е извънредно разнообразно в жанрово отношение – от кратките критически бележки, отзиви и рецензии през критическите етюди, есета и памфлети до проблемни литературоведски студии, студийни портрети и монографии. Стреми се да улови характерологичното за писателя. Открива и утвърждава П. П. Славейков, П. Яворов, П. Тодоров, К. Христов, дава точни характеристики за Т. Влайков, М. Георгиев, Ст. Михайловски, Д. Великсин, Н. Начов. В стремежа си към обективна, подчинена на строги естетически критерии литературна критика, Кръстев робува на известен нормативизъм и догматизъм. Подценява като „художници“ Ив. Вазов, З. Стоянов, Л. Каравелов, А. Страшимиров, Елин Пелин, отчасти и Ал. Константинов, когото оценява много високо като личност. Оценките му за Вазов еволюират от благосклонни към отрицателни; цени го предимно като поет, но има резерви към неговата белетристика и драматургия. Като теоретик се обявява за „безпристрастна критика“, но на практика е пристрастен, полемичен. Като редактор на сп. „Мисъл“ е толерантен и привлича широк кръг сътрудници.

Автор е на статии в областта на философията, психологията, социологията, педагогиката, учебното дело, вътрешната и външната политика; има смели граждански прояви. Републиканец и демократ, Кръстев пише остри статии срещу княз Фердинанд I и царедворските правителства. След освиркването на княза през 1907 застава категорично на страната на българските студенти. В навечерието на Първата световна война организира комитет за борба срещу германофилската политика на правителството и участва в съставянето на позив против въвличането на България във войната, за което е арестуван. Подпомага морално и материално борбата на македонските българи за свобода.

Псевд.: Б. Миролюбов, Боян Благомиров, С. Делиспасов, З. Ф. О., К. К. и др.

 

Цветанка Атанасова (текст и библиография)

Книги от Кръстьо Кръстев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Курс на философията : Т. 1. ч. 1: Психология : Ръководство за горните кл. на средните у-ща и за самообразование. Въведение : Психология на интелект1891 (1894)
Етюди и критикиетюди1894
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 1дневници1896
Политическият дневник на списанието "Мисъл" : Т. 2дневници1896
Литературни и философски студиистудии1898
Певец на воля и младост : [П. Ю. Тодоров] очерци1906
Алеко Константинов : Лит. силуетсилуети1907
Млади и стари : Крит. очерки върху днешната бълг. лит. / В. Миролюбовлитературнокритически очерци1907 (2003)
Христо Ботьов ; П. П. Славейков ; Петко Тодоров ; Пейо К. Яворов1917
Алеко Константинов : Шест статиистатии1917
Етюди, критики, рецензии / Под ред., [с предг.] на Любен Георгиеветюди, рецензии1978
Съчинения : Т. 1 : 1996 / Кръстьо Кръстев ; Състав. [и предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев1996
Съчинения : Т. 2 : Очерки из съвременната българска литература / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев2001
Съчинения : Т. 3 / Кръстьо Кръстев ; Състав., [предг.] Любомир Стаматов, Симеон Янев. 2007
Д-р Кръстев в писмата си / [Състав.] Румен Шивачев2007
Злочестините на България : публицистика / Увод, състав. и подготовка за печ. Петър Трендафиловпублицистика2016

Книги за Кръстьо Кръстев

АвторЗаглавиеГодина
Радев, Симеон Трайчев Д-р Кръстев като литературен критик1907
Маринополски, Йордан Ставрев Критици : Отзиви на един читател за д-р К. Кръстева и П. Славейкова1910
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Лист за прослава по случай 18 години от смъртта му. 5 апр. 19371937
Сб.Проф. д-р Кр. Кръстев : Споменен лист по случай 20 години от смъртта му. 5 апр. 19391939
Данчев, Пенчо ИвановИндивидуализъм в българската литература1949
Натев, Атанас ВасилевЦел или самоцелност на изкуството : Критични наблюдения върху неокантианската естетика и нейното влияние в България1960
Георгиев, Любен ХристовД-р К. Кръстев : Литературно-крит. очерци1968
Сб. Иван Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др1983
Стаматов, Любомир ВълкановД-р К. Кръстев - личност и критическа съдба : [Изследване]1987
Цанков, Георги Цанков Д-р Кръстьо Кръстев1987
Атанасова, Цветанка Кръгът "Мисъл" : [Изследване]1991
Тиханов, Галин ВасилевЖанровото съзнание на кръга "Мисъл" : Към култ. биогр. на бълг. модернизъм1998
Велкова-Гайдаржиева, Антония ВеселиноваБългарска литературна критика и митотворчество : Д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев 1999
Сб. Кръгът "Мисъл" : Кореспонденция / Кръстьо Кръстев и др. ; [Състав., предг.] Цочо В. Билярски2003
Шивачев, РуменДругият доктор Кръстев : Дневници, писма, статии2003
Кортенска, Мирослава СтефановаКултурната мисия на кръга "Мисъл" : Пенчо Славейков, д-р Кръстев, Пейо Яворов, Петко Тодоров2008
Дафинов, Здравко Недялков Автентичният д-р Кръстьо Кръстев : документална хроника за живота и делото му2013