Михаил Арнаудов

Арнаудов, Михаил Петров (Русе, 15.10.1878 – София, 18.02.1978). Начално и средно образование получава в родния си град. Следва славянска филология в Софийския университет (1895–1898). Още като студент проявява интерес към научната работа. Специализира в Германия (Лайпциг и Берлин, 1898–1900) индогерманско езикознание, философия и литература при А. Лескин, Е. Виндиш, Ф. Бругман, В. Вунд, К. Гелднер и др. След завръщането си в България работи като гимназиален учител във Видин и София. Заминава на специализация в Прага (1903–1904), където защитава докторска дисертация по философия, славянска филология и индология при Т. Масарик, Й. Зубати и И. Поливка. През 1907 работи като поддиректор на Народната библиотека в София. Във връзка с научните си изследвания посещава Лондон и Париж (1908–1909). Доцент (1908), извънреден професор (1914), редовен професор (1919) в Катедрата по сравнителна литературна история и неин титуляр в периода 1928–1944. Декан на Историко-филологическия факултет (1921–1922), директор на Народния театър (1926), ректор на Софийския университет (1935–1936), председател на СБП. През 1918 е избран за дописен член на БАН, а през 1929 – за действителен член (академик). Член на Украинската академия на науките, на Унгарската литературна академия „Петьофи“; почетен доктор на университетите в Хайделберг (1936) и Мюнстер (1943). Редактор на сп. „Българска мисъл“. От юни до септември 1944 е министър на просветата. Новата власт след 9 септември му приписва „фашистки възгледи“, поради което е арестуван и осъден от Народния съд на доживотен затвор. По-късно присъдата му е намалена на 10 години строг тъмничен затвор, а след намесата на акад. Державин, В. Червенков и след представянето на подписка на интелектуалци в негова защита през 1945 той е освободен. Българската академия на науките полага усилия да му помогне, като му се възлагат конкретни научни задачи и му се изплащат хонорари, за да може да осъществява изследванията си спокойно. Работи в Института за литература (1955–1964).

Първата му публикация е в русенското сп. „Извор“ (1895). Сътрудничи на множество периодични издания, сред които списанията „Училищен преглед“, „Сборник за народни умотворения“, „Списание на БАН“, „Пролом“, „Родна реч“, „Просвета“, „Слънце“, „Македонски преглед“, „Славянски глас“, „Листопад“, „Завети“, „Сердика“, „Литературна мисъл“, в. „Народна култура“ и др. Издава съчиненията на Н. Рилски, В. Априлов, Ил. Макариополски, Г. С. Раковски, Хр. Ботев, Ив. Вазов и др.

Научните интереси на М. Арнаудов са много и разнообразни, а изследванията му впечатляват със своята мащабност. На първо място, и то не само по време, са трудовете му по фолклор, които го превръщат в един от най-значимите български изследователи в тази област. Според М. Арнаудов фолклорът стои в основата на всяка литература и национална култура. В центъра на вниманието му са народните приказки и тяхната класификация, обредите и легендите, баладните мотиви в народните песни, „Веда Словена“ и др. Фолклорните му разработки са насочени още към корените на нестинарството, обредите, водещи началото си от Индия, през Персия до Европа, към кукерските игри. Приносни са и изследванията му по история на българската фолклористика, както и тези за връзките на художествената литература с народното творчество.

Литературният периметър, в който М. Арнаудов разполага интересите си, е от литературата на Българското възраждане до творци, които са негови съвременници. Автор е на монографии за някои от най-изтъкнатите възрожденски личности: Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Васил Априлов, Иларион Макариополски, Иван Селимински, Георги С. Раковски, Григор Пърличев, братя Миладинови, Любен Каравелов. В тях Арнаудов изследва дълбоката връзка между личността и историята; трудовете му върху Възраждането представят ярко и задълбочено основните аспекти на епохата.

Михаил Арнаудов е автор и на проникновени изследвания за Ив. Вазов, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, К. Христов и др. класици на следосвобожденската ни литература. Анализите му стъпват на солидна фактологична основа и показват огромната му ерудиция и способността му да се ориентира отлично в сложния художествен свят на всеки от творците, за които пише.

Приносна за историята на българската литература е и многотомната „Библиотека „Български писатели“ (1929–1930), осъществена по идеята и под редакцията на М. Арнаудов. Тя включва изследвания за живота, творчеството и идеите на 40 водещи български писатели от Възраждането до края на 20-те години на ХХ век, разпределени в шест тома. За автори на очерците са привлечени учени като В. Пундев, Г. Константинов, Ст. Младенов, Б. Йоцов, Цв. Минков, Ст. Попвасилев, К. Гълъбов, а част от текстовете са написани от самия М. Арнаудов. Целта на поредицата е да послужи „като увод в една същинска история на литературата, каквато ще се пише по-късно“. Арнаудов използва донякъде литературноисторическия опит и системите на Ив. Шишманов и Б. Пенев, но внася и нови акценти, изхождайки от концепциите на проф. Вунд и от критическата практика на Сент-Бьов.

Михаил Арнаудов насочва изследователското си внимание и към крупни фигури в литературния живот на Европа: Й. В. Гьоте, Ж.-Ж. Русо, Ларошфуко, Х. Сенкевич, А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевски и др.

В областта на литературната теория са книгите му „Увод в литературната наука“ (1920, второ допълнено издание под заглавие „Основи на литературната наука“, 1942) и „Психология на литературното творчество“ (1931), които са замислени като две части на едно цяло. Според схемата, която Арнаудов разработва, литературната наука се разграничава по линията класическо – романтическо, а всички явления се вписват в психологията, историята или естетиката. Отделният автор се разглежда като единно цяло от идеи, съвкупност от качества и слабости. Теоретичните постановки в трудовете на Арнаудов намират практическото си приложение в анкетите, които разработва. Най-същественото в тях е ключовата роля, която се отрежда на психологията в осмислянето на хуманитаристиката като цяло. „Психология на литературното творчество“ изследва творческия процес и художественото мислене, връзките с наблюдението и възприятието, прототипите и типа, „творческия инстинкт“, „несъзнаваното“ и др.

Носител на орден Св. Александър, IV степен (1938), орден Народна република България, І степен (1968), на званията Народен деятел на културата (1968) и Народен деятел на науката (1969).

Книгата му „Психология на литературното творчество“ е преведена на рус. език (1970).

 

Емилия Алексиева

 

Библиографията е изготвена от Аделина Германова (Книги от... и Книги за...)

и Велислава Маринова (Статии за...) 

Аудиоархив


Михаил Петров Арнаудов (01.10.1968 г.)

Благодарствена реч на честването на 90-годишнината му

Файл: Арнаудов – „В живота си съм имал два кумира – науката и отечеството“.mp3 (13,13 MB) Държател: Архив на Българското национално радио

Книги от Михаил Арнаудов

ЗаглавиеЖанровеГодина
Вертер и Гьоте : [Крит. етюд]етюди1908
Към психографията на П. К. Яворов : Съобщения на поета и наблюдения. научни съобщения, изследвания1916
Български народни празници : Обичаи, вярвания, песни и забави през цялата година1918 (1943, 1996)
Българските празнични обичаи1918
Крали Марко в народната поезиянародоведски проучвания1918
Кукери и русалки. Вградена невеста : Студии върху бълг. обреди и легенди : (Сборник за народни умотворения и народопис; Кн. 34)студии1920
Увод в литературната наука : Задачи, история, съвременно състояниелитературноисторически изследвания1920 (1942 със заглавие Основи на литературната наука, 2008)
Г. С. Раковски : Живот, произведения, идеилитературноисторически изследвания1922 (1942 със заглавие Георги Стойков Раковски : Живот - дело – идеи, 1969)
Северна Добруджа : Етнографски наблюдения и народни песни. (Сборник за народни умотворения и народопис; Кн. 35)изследвания1923
Студии върху българските обреди и легенди : Ч. 1–2. студии1924 (1971–1972)
Иларион Макариополски и българският черковен въпрос : [Част от кн. Иларион Макариополски, митроп. Търновски. (1812-1875) : Биогр., спомени и статии за 50-год. от смъртта му]изследвания1925
Личности и проблеми : Лит. очеркилитературнокритически очерци1925
Съдбата на П. К. Яворов : По повод публикуваното следствено дело : С прил. Писма на Яворов до Лораписма, изследвания1926
Васил Кънчев и неговите пътувания по Македонияизследвания1927
Неофит Хилендарски–Бозвели : Живот, дело, епоха : 1785–1848 : Т. 1–2. биографични очерци, литературноисторически изследвания1930 (1971–1972)
Българската народна поезия : Ч. 1: Лирически песни : Отбор и характеристика1931
Български пословици1931
Българските сватбени обряди : Етноложки и фолклорни студии : Ч. 1 студии1931
Психология на литературното творчество : В 2 томалитературноисторически изследвания1931 (1965, 1978, 2008)
Гьоте като човек, поет, мислител : Страници от съчиненията му и биографиябиографии, изследвания1932 (1967 под загл. Гьоте : Човек, поет, мислител : Биография и страници от съчиненията му)
Очерки по българския фолклор : Т. 1–2. очерци1934 (1968–1969 със заглавие Очерци по българския фолклор, 1996)
Васил Евстатиев Априлов : Живот, дейност, съвременници : 1789–1847библиографии, литературноисторически изследвания1935 (1971)
Български мемоари : Записки, дневници, автобиографияавтобиографии, дневници, записки1938
Български народни песни : Кн. 11938 (1947)
Български народни песни : Т. 1 – 31938 (1939, 1942)
Български народни приказкиприказки1938 (1943)
Селимински : Живот, дело, идеи 1799-1867биографии, литературноисторически изследвания1938
Творчество и критика : Литературни портрети и характеристикилитературнокритически очерци, портрети1938
Български пословици и гатанкигатанки, пословици1939 (1943, 1949)
Иван Вазов : Живот и делобиографии, литературноисторически изследвания1939 (1944)
История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през първото му полустолетие 1888–1938исторически очерци1939 (2008)
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ : Кратка история за 50-год. от основаването муисторически очерци1939
Екзарх Йосиф и българската културна борба след създаването на Екзархията 1870-1915 : Т. 1 литературноисторически изследвания1940
Творци на Българското възражданелитературноисторически изследвания1940 (1942)
Борци и мечтатели : Лит. портретипортрети1941
Българското възраждане : Наченки на движението за народност, култура и независимостизследвания1941 (1942, 1944)
Непознатият Бозвели : Първообразът на Мати Болгария и други необнародвани трудове и писмаписма, литературноисторически изследвания1942
Основи на литературната наука : Задачи, история, съвр. състояниелитературноисторически изследвания1942
Паисий Хилендарски : Личност, дело, епохабиографии, изследвания1942 (1962, 1972)
Паисий Хилендарски : 1722–1798биографии, изследвания1942
Братя Миладинови : Живот и дейност : 1810, 1830–1868биографии, изследвания1943 (1969)
Иван Вазов и българската природалитературноисторически изследвания1943
Софроний Врачански : 1739–1813биографии, литературноисторически изследвания1943 (1944, 1947)
Български образи : Лит. студии и портрети : Т. 1 портрети, студии1944
Към историята на българската екзархия : [Т. 1] : [Отпеч. от Год. на Унив. Св. Климент Охридски. Ист.-филос. фак., Т. ХL, 1943/44]исторически очерци1944
Строители на българското духовно възраждане : Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвелибиографии, литературноисторически изследвания1954
Из живота и поезията на Иван Вазов : Литературно-исторически и текстологически изследваниялитературноисторически изследвания, текстологически изследвания1958
Яворов : Личност, творчество, съдба : Биогр. и психол. анкетаанкети1961 (1970)
Баладни мотиви в народната поезия : [Т.] 1 : Песента за делбата на двама братяизследвания1964
Любен Каравелов : Живот, дело епоха : 1834–1879 : [Моногр.]биографии, литературноисторически изследвания1964 (1972)
Живот и дейност на Екзарх Йосифбиографии, литературноисторически изследвания1965
Поети и герои на Българското възраждане : Найден Геров, Добри Чинтулов, Георги Раковски, Петко Славейков, Димитър и Константин Миладинови, Григор Пърличев, Христо Ботевбиографии, литературноисторически изследвания1965
Българското книжовно дружество в Браила : 1869–1876исторически очерци1966
Кирил Христов : Живот и творчествобиографии, литературноисторически изследвания1967
Личности и проблеми в европейската литературабиографии, литературноисторически изследвания1967
Веркович и „Веда Словена“ : Принос към историята на бълг. фолклор и на бълг. възраждане в Македония с неизвестни писма, докл. и др. док. от 1855–1893 г. 1968. : (Сборник за народни умотворения и народопис Кн. 52)изследвания1968
Григор Пърличев : Характеристика и бележки [за живота и творчеството му]биографии, бележки1968
Дела и завети на бележити българи : [Литературно-ист. очерци]литературнокритически очерци1969
Творци на българското възраждане : Т. 1–2. : Т. 1: Първи възрожденци : [Биогр. очерци]биографични очерци1969
Творци на българското възраждане : Т. 1–2. : Т. 2: Поети и герои : [Лит. студии и портр.] портрети, студии1969 (1. изд. 1965 като самостоятелна кн. на изд. Бълг. писател със загл. Поети и герои на Българското възраждане)
Какво е за нас Иван Вазов : Лит. очерци и статиилитературнокритически очерци, статии1970
Психология литературного творчества / Пер. с болг. Д. Д. Николаеваизследвания1970
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 1: Пенчо Славейков, П. К. Яворов, Кирил Христов : [Лит.-истор. очерци]литературноисторически очерци1978
Избрани произведения : В 2 т. : Т. 2: Статиистатии1978
Разказиразкази2010
Дневник. Публицистика. Речи / Състав. Емил Димитровдневници, речи, публицистика2010
Родопските помаци : Народописно-исторически прегледпрегледи2010 (2018)

Книги за Михаил Арнаудов

АвторЗаглавиеГодина
Ред. кол. Зарев, П. и др.Изследвания в чест на академик Михаил Арнаудов : Юбилеен сборник 1970
Арнаудова, И.Михаил Арнаудов : Човекът и ученият : Лит. анкета и характеристика1977
Генов, Кр.Михаил Арнаудов : Жизнен и творчески път на един учен столетник : Лит.-крит. очерк1983
Димов, Г.Михаил Арнаудов1990
Русев, Р.Научният текст на Михаил Арнаудов : Наблюдения върху „Психология на литературното творчество“1998
Пенчев, Вл. и Анчев, Ан.Михаил Арнаудов – една научна командировка в Македония1999
сб. Арнаудови четения: Т. 1-2000
Гечева, Кръстина Михаил Арнаудов : Биобиблиография2000
сб.Арнаудов сборник : Доклади и съобщения : Т. 12003
сб.Т. 3 : [Материали от Трети международен научен форум Арнаудови четения, 25–27 октомври 2002 г.]2003
Състав. Албена Георгиева и др.Академик Михаил Арнаудов – ученият и творецът : Сборник с научни изследвания 2006
Димитров, Ем. Човек на дълга и честта [Ч. 1] : Досието на Михаил Арнаудов 2007
Димитров, Ем.Човек на дълга и честта [Ч. 2] : Дневник ; Публицистика ; Речи2010
Арнаудова, И.Един творчески живот : Михаил Арнаудов отблизо2013
Русев, Р.Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов2013
Димитров, Ем.Човек на дълга и честта. [Ч. 3] : Публицистиката на Михаил Арнаудов 2014

Статии за Михаил Арнаудов

АвторЗаглавиеИзданиеДатаБрой
Без авторУчен - хуманитарист : 125 г. от рождението на акад. М. АрнаудовЧиталище20039-10
Коларов, ИванДа опазим вярата в човещината : 125 г. от рождението на М. АрнаудовПро & Анти23.10.200343
Косев, КонстантинСлово по случай 125 години от рождението на акад. Михаил Арнаудов : [Академик Михаил Арнаудов - 125 г. от рождението му]Списание на Българската академия на науките20041
Димчева, РосицаНеусвоените уроци на академик Михаил Арнаудов : [Академик Михаил Арнаудов - 125 г. от рождението му]Списание на Българската академия на науките20041
Русев, Руси Мисловноречевата дейност на Михаил Арнаудов като български учен хуманитаристНаучни трудове - Русенски университет "Ангел Кънчев"20047.1
Русев, РусиНаблюдения върху текста на първата научна работа на Михаил АрнаудовРодна реч20044-5
Лазарова, ЕрикаМихаил Арнаудов за будизма и индийската мъдростСветилник20057
Galabova, LianaThe religiousness of the scholar and his choice of : Object, research field and institution, as a problem o f : His consciousness, vocation, background, contributions and community : [Значението на частната и публична принадлежност на проф. Д. Маринов, акад. М. Арнаудов, Екзарх Йосиф I и д-р Маньо Стоянов към дадена религиозна институция или доктрина]Balkanistic forum20061-2
Балевски, ВасилМихаил Арнаудов и Българското възраждане : 130 г. от рождението на М. АрнаудовСловото днес16.10.200827
Арнаудова, ИскраУченик съм на Гьоте... : 130 г. от рождението на М. Арнаудов Словото днес16.10.200827
Димитров, ЕмилЗавръщанията на Михаил Арнаудов : [130 г. от рождението на М. Арнаудов]Литературен вестник26.11.200837
Балевски, ВасилАкадемик Михаил Арнаудов - литературен критик, фолклорист, етнограф и историк на българската култураНаука20094
Георгиева, Елена Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов - принос към националното книжовно наследство : [Важни дати от живота и науч. дейност на акад. М. Арнаудов]Трудове на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки2009Т. 1
Дамянова, РумянаТеоретикът като историк : Психология на Българското възраждане : [Проблеми на бълг. литература в науч. творчество на Михаил Арнаудов]Списание на БАН20095
Коруев, ТодорИстината - изключително от научно гледище : [Рец. “Родопските помаци”]Словото днес01.07.201023
Шумелов, Владимир Михаил Арнаудов като белетристЛитeратурен вестник11.05.201117
Папучиев, Николай Михаил Арнаудов и модерният проект за българската фолклористикаБългарски фолклор20134
Пенчев, Бойко Изобретяването на "езическото"Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Кн. 17. Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременностКн. 17. Секция Българска литература, подсекция Българската литература - история и съвременност2014
Анчев, Анатол Връзката между трудовете на Михаил Арнаудов "Към психографията на П. К. Яворов", "Фолклор от Еленско", "Към психологията на поетическия опит"Етнографски проблеми на народната духовна култура2016
Бенина, Илияна и др. Будизмът през погледа на Михаил Арнаудов Българският език и ние : Сб. статии в чест на 65-год. на доц. д-р Руси Русев2016
Димитров, ЕмилБългарската литература в Софийския централен затвор : [Научна реконструкция на живота и делото на Михаил Арнаудов по време на престоя му в затвора (септ. 1944-1947)]Литературен вестник21.03.201811