Пантелей Зарев

Зарев, Пантелей (псевдоним на Пантелей Йорданов Пантев) (Видин, 11.11.1911 – София, 18.02.1997). Завършва гимназия в родния си град и философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1941). Чиновник в митницата в Лом (1931–1933). Учител в с. Негованци и с. Реброво – Софийска област (1942–1943). Политзатворник (1935–1936). Сътрудник (1944–1948) и завеждащ отдел „Литература и изкуство“ (1948–1951) в ЦК на БКП. Доцент (1947), професор (1950), завеждащ Катедрата по теория на литературата в Софийския университет (1947–1978). Ректор на Софийския университет (1968–1972). Заместник-директор на Института за литература при БАН (1951–1960), член-кореспондент на БАН (1951), академик (1967), първи заместник-председател на БАН (1968–1990). Председател на СБП (1972–1979), главен редактор (1957–1990) на сп. „Литературна мисъл“. Народен представител в VI народно събрание.

Пантелей Зарев е литературен историк, критик, теоретик на литературата. През 30-те години печата стихове, разкази и литературно-критически статии във вестниците „РЛФ“, „Кормило“, „Нова литература“, „ЛИК“, „Час“, „Светлоструй“, „Глобус“, „Нова камбана“, „Заря“, „Завой“ и др., в списанията „Философски преглед“, „Изкуство и критика“ и др. Като студент е редактор на в. „Академик“ и на сб. „Жажда“ (1939). В първата му книга „Българското възраждане“ е изявен стремежът на марксистката критика да преодолее сектантския нихилизъм спрямо националното културно наследство. „Литературата като познание“ е фокусирана върху философско-естетическите аспекти на художествената литература, тя затвърждава възгледа му за отражателните и обществено-познавателните функции на литературата. С публикациите си в областта на литературната история и теория Пантелей Зарев съдейства за преустройството върху марксистко-ленински основи не само на литературознанието, но и на образованието в първите години след 1944 („Проблеми на развитието на българската литература“). Като литературен критик Пантелей Зарев отстоява принципите на комунистическата културна политика. Многобройните му рецензии, статии и доклади по текущи обществено-литературни и литературно-художествени въпроси и особено участието му в обсъждането на романа „Тютюн“ от Д. Димов (1952) го представят като поддръжник на схематизма и естетическата нормативност.

След грубата намеса на В. Червенков в обсъждането Пантелей Зарев се оттегля от активна критическа дейност и започва подготовка на петтомна „Панорама на българската литература“; анализира теми, стил и художественост, съвременния литературен процес – социално-реалистичен метод, пише монографично изследване за творчеството на Христо Ботев. Публикувана в продължение на едно десетилетие, „Панорамата“ е широкообхватен критико-оценъчен труд за развоя на българската литература от Възраждането до съвременността. Доколкото синтезира множество частни изследвания на различни периоди, направления, автори, и същевременно различни изследователски подходи – социологически, биографичен, структурален, „Панорамата“ поражда нови проблемно-аналитични ситуации. Сочейки като определител на литературната самобитност национален характер, Пантелей Зарев съчетава културно-историческия с народоведския и социалнопсихологическия анализ. Триединството национална съдба (история) – национален характер – национална литература е предмет на повторно, по-широко разискване в книгата „Народопсихология и литература“. Съчетаването на народоведски и стилистичен подход продължава и в книгата „Теория, психология и техника на стила. Общотеоретични положения се разискват и в двутомната „Теория на литературата“. Анализирани са структурата и функциите на художествената литература, проблемите на творческата личност и творческия процес, историческото съществуване и възприемането на художествената литература. Проследена е еволюцията на естетическите и литературоведските идеи от древността до наши дни. Обобщаващ характер има изследването „Логиката на литературно-историческите процеси. Логика и психология на литературното творчество“, установяващо диалектическа взаимовръзка между обществено-историческа и народопсихологическа обусловеност на литературата и нейната относителна самостойност.

От началото на 60-те години Пантелей Зарев подновява наблюденията си върху съвременния литературен живот („Преобразена литература“, „Съвременна чувствителност: Критика“). Редактор е на съчинения на Ив. Вазов, Ал. Константинов, Хр. Смирненски, Хр. Ясенов, Л. Стоянов, Св. Минков, Н. Вапцаров, Г. Караславов, М. Арнаудов, С. Радев и др. Пише предговори към техни творби, помагала и учебници по българска литература за средните и висшите училища. 

Съставител и редактор на редица литературоведски сборници: „Развитие на българската литература“ (в съавторство с О. Бояджиев). Т. 1–2. 1950–1952, „100 г. Пенчо Славейков. Юбилеен сборник“ (1966), „Философски и методологически проблеми на съвременния модернизъм и западното литературознание“ (1969), „100 години Българска академия на науките. 1869–1969. Т. 3“ (1969) и др.

Студии и статии на Пантелей Зарев са преведени на повечето европейски езици. В съкратен вариант „Панорама на българската литература“ е издадена на гр., исп., итал., нем., рус., унг. и фр. ез.

Други псевд.: Петър Зарев

 

Сабина Беляева, Добромир Григоров

 

Библиографията е изготвена от Диана Ралева

Книги от Пантелей Зарев

ЗаглавиеЖанровеГодина
Доклад за постановленията на ЦК на ВКП (б) за списанията „Звезда” и „Ленинград” и за някои проблеми на нашата литература. Б. г.;доклади
По крайбрежието : Разказиразкази1938
Българското възраждане : Характер и особености литературноисторически изследвания1939 (1945, 1946, 1949, [5. попр. и доп. изд.] 1950, )
Боян партизанинът : Разказиразкази1945
Победители : Разказиразкази1945
Литературата като познание1945
Le realisme d'Ivan Vazov / [Прев. от бълг. на фр.]. -литературнокритически очерци1946
The realisme of Ivan Vazov литературнокритически очерци1946
Проблеми на развитието на българската литература1949
Иван Вазов - народен писател литературнокритически очерци1950
Българска литература : Проблеми на развитието й 1950
Естетическите възгледи на Маркс–Енгелс1952
Стил и художественост1958
Богатството на литературния процес и социалистическия реализъмлитературнотеоретически изследвания1960
Въпроси на развитието на литературната ни история след 9 септември 1944-1959 : Доклад, обсъден на 20 дек. 1959 г. на прегледа на бълг. литература, по случай 15-годишнината на 9 септември 1960
Класика и съвременност : Избрани студии и статиилитературнотеоретически изследвания1961
Христо Ботев : Лит.-крит. очерклитературнокритически очерци1963 (1973)
Панорама на българската литература. В 5 т. Т. 1– 1966 (1969, 1977);литературнотеоретически изследвания1966 (1969, 1977)
Структурализъм, литературознание и естетически идеал литературнотеоретически изследвания1969
Преобразена литература : Сб. лит.-крит. статии литературнокритически очерци1969
Народопсихология и литература литературнотеоретически изследвания1970 ([2. разш. изд.] 1977)
Избрани произведения : Т. 1 - 2 : 1971-19721971
Георги Караславов : Изследванелитературнокритически очерци1973
Емилиян Станев : Изследванелитературнокритически очерци1973
Литературни портрети : Павел Вежинов, Андрей Гуляшки, Камен Калчев и Богомил Райновлитературнокритически очерци1974
П. К. Яворов : Изследванелитературнокритически очерци1974 (1984)
Съвестта на писателя : Очеркочерци1975
Съвременност и наследство : Теоретични и лит.-крит. очерцилитературнокритически очерци1977
Христо Ботев. Богатството на гения : Изследване.литературнотеоретически изследвания1977
Panorama de la litterature bulgare / Trad. [от бълг.] Peter Nedialkov литературнотеоретически изследвания1977
Panorama der bulgarischen Literatur / Ubers. [от бълг.] Valeska Velkova, Ingeborg Dshurova. литературнотеоретически изследвания1977
Теория на литературата : В 2 т. 1979-1981 литературнотеоретически изследвания1979
Съчинения. В 3 т. : Т. 1. Литературна история; Т. 2. Литературна критика; Т. 3. Литературна теория1981
Българската народопсихология и художествена литература : [Изследване]литературнотеоретически изследвания1983
Panorama della letteratura bulgara / Trad. ital. di Vardarina Spasova. - Roma : Bulzoni, 1983
Теория, психология и техника на стила1984
Съвременна чувствителност : Критика. 1986;литературнокритически очерци1986
Българска класика : [Изследване] : В 2 т. 1986-1987литературнотеоретически изследвания1986
Логиката на литературно-историческите процеси : Логика и психология на лит. творчество : [Изследване] литературнотеоретически изследвания1987
История на българската литературна критика : Т. 1 - 3 : 1989-19961989
Спомени и размисли спомени1995
Класиците. Т. 1-2 : 2009-20132009

Книги за Пантелей Зарев

АвторЗаглавиеГодина
Илиев, Ст. Спор за поезията и критиката : Есета върху съвр. поезия и лит. критика и творчески профили на Емилиян Станев, Николай Хайтов и Пантелей Зарев 1969
Кол.Литературен процес и художествено творчество : Сб., посветен на 60-год. на П. Зарев1974
Стайкова, Цв. Пантелей Зарев : Биобиблиогр. / Цветана Стайкова ; 1983
Кол.Проблеми на теорията и историята на литературата : Сб. в чест на 70-год. на П. Зарев1984