Юлия Кръстева

Кръстева, Юлия Стоянова (Сливен, 24.06.1941). В България завършва гимназия в София (1959) и френска филология в Софийския университет (1964). Като ученичка пише във в. „Средношколско знаме“, в студентските си години работи като журналистка във в. „Народна младеж“ и като устен преводач. Увлечена от руския формализъм, френския структурализъм и модернизъм, започва аспирантура в Института за литература към БАН на тема „Новият роман“ (Н. Сарот, М. Бютор, А. Роб-Грийе). През декември 1965 спечелва стипендия „Де Гол“ за млади източноевропейци, желаещи да продължат образованието си във Франция, и заминава за Париж. През 1968 там защитава докторат за произхода на романа (фокусиран върху „Малкият Жан дьо Сентре“ на Антоан дьо Ла Сал) с научен ръководител Люсиен Голдман, а под ръководството на Жан-Клод Шевалие подготвя държавна докторска дисертация на тема „Революцията в поетическия език. Авангардът в края на XIX век: Маларме и Лотреамон“, която защитава през 1973. Работи във френския Centre national de la recherche scientifique (Национален център за научни изследвания) и в семиотично-лингвистичната секция на Laboratoire d’anthropologie sociale (Лаборатория за социална антропология) на Клод Леви-Строс. От 1972 преподава в Университета „Париж Дидро“ („Париж-VII“), понастоящем професор емеритус. Гостуващ професор в Колумбийския университет в Ню Йорк. Важен член на значимата група Tel Quel, активно публикува в едноименното списание, става и член на редакционната му колегия. Член на Société Psychanalytique de Paris (Парижкото психоаналитично дружество); през 1979 завършва подготовката си по психоанализа и започва дългогодишна активна практика. Преподава в редица френски, американски и др. висши училища. Омъжена за известния френски писател Филип Солерс.

Юлия Кръстева е сред най-известните световни интелектуалци, високо се ценят приносите ѝ в областта на лингвистиката, психоанализата, семиотиката, феминизма, социалната теория и интердисциплинарните мрежи между тях. В началото на 60-те нейни текстове излизат в редица български списания: „Литературна мисъл“, „Пламък“, „Родна реч“, „Септември“. Тематичният им обхват е широк и включва както статии и рецензии за български автори (П. П. Славейков, Ив. Вазов, Й. Йовков, Бл. Димитрова, Хр. Радевски, К. Торомански), така и Арагон, Балзак, особености на антиромана и др. През 1964 излиза първата ѝ книга – „Характерни тенденции в западната литература от XX век“, която, въпреки скромния си обем (33 стр.), съдържа информация за много автори, творби и явления в западноевропейската и американската литература и култура (като Бергсон и Фройд; Джойс, Пруст и Улф; Кафка; екзистенциализма на Сартр и Камю; антитеатъра, антиромана, еротичната литература; „сърдитите“ и „разбити“ млади поколения и др.). След установяването си в Париж през 1966 започва да пише на френски език, публикува текстове в престижни френски периодични издания (в началото праща материали и за български издания, напр. интервю с Ролан Барт за сп. „Пламък“, 1966, кн. 5). Определя се като „жена от български произход, с френска националност, европейско гражданство, осиновена от Америка“ и твърди, че изживява себе си „като пътуваща“. Заради широтата на интересите ѝ и многообразието в изследователските ѝ полета, психоаналитичната ѝ практика, писателските ѝ търсения и обществено-културните ѝ дейности е наричана интелектуалец номад.

Влиянията върху ярката и многообразна мисъл на Кръстева са търсени в различни посоки: от хегелиано-марксисткото ѝ образование в България, познаването на Сосюр, руския формализъм и Бахтин, през важния ѝ учител Ролан Барт и останалите ѝ съмишленици от кръга Tel Quel, до психоанализата на Фройд и Лакан. Именно невъзможността многостранното ѝ творчество да бъде сведено до конкретна дисциплина или школа го прави толкова уникално и имащо огромно влияние върху световната хуманитаристика.

Още в “Sèméiotikè. Recherches pour une sémanalyse” (1969, „Семейотике“) Юлия Кръстева основава нов вид аналитична семиотика: семанализа, която „схваща практиките на означаване в множествено число според специфичната типология на субекта“ и изменението, упражнявано от тази типология в матрицата на знака и в знаковата система. В своята значима книга “La Révolution du langage poétique” (1974, „Революцията в поетическия език“), комбинирайки литературна теория и психология, тя разглежда езика като инструмент за промяна. Основополагащо в схващанията на Кръстева е разделението на субекта между символичното поле (социално значещия език на разума, комуникацията, единичността, граматиката) и семиотичното поле (езика на подтиците, импулсите, инстинктите, ритмите, chora-та). Разделена природа имат не само субектите, но и текстовете, затова Кръстева говори за фенотекст и генотекст.

Изключително важен е приносът на Юлия Кръстева към интертекстуалната теория, именно тя изковава и самия термин intertextualité. Според нея „всеки текст е конструиран като мозайка от цитати; всеки текст е поглъщане или трансформация на друг. Понятието интертекстуалност заменя понятието интерсубективност и поетическият език се чете поне като двоен“.

Запленени от китайската култура и от маоизма (Кръстева дори записва да учи китайски език и литература), през 1974 тя, Солерс, Барт, Вал и Плене осъществяват първото пътуване на западни интелектуалци в Китай след приемането му в ООН през 1971. Впечатленията си от това пътуване тя описва в книгата “Des Chinoises” (1974, „Китайките“). В “Polylogue” (1977, „Полилог“) пък изследва ренесансовата живопис (Джото, Белини) и модерната литература (Арто, Джойс, Селин, Бекет, Батай, Солерс) през призмата на хуманитарните науки. Темите и полетата, които привличат изследователския ѝ интерес, по правило се отличават с широта и многообразие.

Макар първоначално да не са замислени като цялост, книгите ѝ “Pouvoirs de l’horreur” (1980, „Власти на ужаса“), “Histoires d’amour” (1985, „Истории на любовта“) и “Soleil noir. Dépression et mélancolie” (1987, „Черно слънце. Депресия и меланхолия“) се схващат като психоаналитична трилогия, базирана и върху опита ѝ на активно практикуващ психоаналитик. Други текстове, ориентирани преди всичко към психоанализата, са “Les Nouvelles maladies de l’âme” (1993, „Новите болести на душата“) и “Mélanie Klein” (2000, „Мелани Клайн“). Последната е част от трилогия, която се свързва с приносите на Кръстева към феминизма, на име “Le Génie féminin” (1999–2002, „Женският гений“), посветена на Хана Арент, Мелани Клайн и Колет. В много от трудовете си Кръстева се интересува от прилагане на теориите си към жените и преди всичко към майките. Приносно е вниманието ѝ към тялото, ключово е понятието ѝ abjection (превеждано на бълг. като абекция или окаяност). Във важния си текст „Времето на жените“ (1979) Кръстева говори за три фази на феминизма: 1) борби за равноправие на половете (либерален феминизъм); 2) търсене на оразличаване, уникалност на женската идентичност (радикален феминизъм); 3) единственото приемливо за Кръстева поколение – това на множествените идентичности, на търсенето на другия в самия индивид.

Книгата “Étrangers à nous-mêmes” (1988, „Чужденци на самите себе си“) разглежда другостта, изгнанието, отчуждението, от Древна Гърция до XX век. Родена от собствения ѝ емигрантски опит, темата за чуждостта присъства дълготрайно в заниманията на Кръстева. През годините я интересуват и различни обществени проблеми, социално неравностойните групи, политически аспекти на съвременността.

От 90-те години Кръстева започва да създава и романи. Определя намерението си по отношение на “Les Samouraïs” (1990, „Самураите“) като желание да напише „роман, харесващ се на всички“ – „чувствен и метафизичен наратив“. Втория си роман – “Le Vieil homme et les loups” (1991, „Старецът и вълците“), Кръстева посвещава на смъртта на баща си и на варварските проявления в съвременното общество. На български език са преведени и романите ѝ “Possessions” (1996, „Обладаване“) и “Meurtre à Byzance” (2004, „Убийство във Византия“). Тях и „Старецът и вълците“ Кръстева нарича „метафизични криминалета“, “Thérèse mon amour” (2008, „Тереза, моя любов“) определя като „кубистичен портрет“ на Света Тереза Авилска, а „Убийство във Византия“ и “L'Horloge enchantée” (2015, „Вълшебният часовник“) – като „цялостен роман“.

През 2015 с Филип Солерс издават книгата “Du mariage considéré comme un des Beaux-Arts” („Бракът, разгледан като изкуство“), а през 2016 излизат спомените ѝ “Je me voyage” („Пътувам себе си“) под формата на разговори с психолога и писател Самюел Док.

Лауреат на огромен брой престижни награди и звания, сред които: наградата Холберг (2004), наградата Хана Арент (2006), Командор на Почетния легион (2015), Доктор хонорис кауза и почетен член на множество университети и академии в САЩ, Канада, Европа, Южна Америка.

Цялото ѝ творчество е преведено на английски език, а повечето ѝ книги са издадени на много езици. На български език някои от ключовите ѝ текстове все още не са преведени.

 

Калина Захова

 

Библиографията е изготвена от Северина Георгиева

Книги от Юлия Кръстева

ЗаглавиеЖанровеГодина
Характерни тенденции в западната литература от XX векизследвания1964
Le Langage, cet inconnu. Une initiation à la linguistique (под името Julia Joyaux)изследвания1969 (1981)
Semeiotikê. Recherches pour une sémanalyseизследвания1969
Le Texte du roman. Approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelleизследвания1970
La révolution du langage poétique : l'avant-garde à la fin du XIXe siècle : Lautréamont et Mallarméизследвания1974 (1985)
Des Chinoisesизследвания1974 (2001)
La Traversée des signes (авторски колектив)изследвания1975
Polylogueизследвания1977
Folle Vérité (авторски колектив)изследвания1979
Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjectionизследвания1980
Histoires d'amourизследвания1983
Revolution in poetic languageизследвания1984
Au commencement était l'amour. Psychanalyse et foi, Textes du XXe siecleизследвания1985
The Kristeva Readerизследвания1986
In the beginning was love : Psychoanalysis and faithизследвания1987
Soleil noir. Dépression et mélancolieизследвания1987
Étrangers à nous-mêmesизследвания1988
Black sun : Depression and melancholiaизследвания1989
Language-the unknown : An initiation into linguisticsизследвания1989
Самураитеромани1990
Les Samouraïsромани1990
Le Vieil Homme et les Loupsромани1990
Stabat mater1990
Strangers to ourselvesизследвания1991
В началото бе любовта : Психоанализа и вяраизследвания1992
The samurai : A novelромани1992
Старецът и вълците : Романромани1993
Les Nouvelles Maladies de l'âmeизследвания1993
Nations without nationalismизследвания1993
Proust and the sense of timeизследвания1993
Le temps sensible : Proust et l'experience litteraireизследвания1994
Sens et non-sens de la revolte : Discours direct : Pouvoirs et limites de la psychanalyse I. изследвания1996
Possessions : Romanромани1996
La Révolte intimeизследвания1997
Обладаване : Романромани1998
L’Avenir d’une révolteизследвания1998
Visions Capitales, Réunion des Musées Nationaux1998 (2013)
Contre la dépression nationale, entretiens avec Ph. Petitизследвания1998
Le Féminin et le Sacré, avec Catherine Clément1998
Черно слънце : Депресия и меланхолияизследвания1999
Le genie feminin : La vie, la folie, les mots : T. 1–3изследвания1999 (1999–2003)
Au risque de la pensée2001
Micropolitiqueизследвания2001
Chroniques du temps sensible2003
Meurtre à Byzanceромани2004
Убийство във Византияромани2005
La Haine et le Pardonизследвания2005
Murder in Byzantiumромани2006
Seule, une femmeизследвания2007
Cet incroyable besoin de croireизследвания2007
Thérèse mon amour2008
Leur regard perce nos ombres (в съавторство с Jean Vanier)изследвания2011
Pulsions du temps2013
L’Horloge enchantée2015
Пътувам себе си. Спомени. Разговори със Самюел Докразговори, спомени2018

Книги за Юлия Кръстева

АвторЗаглавиеГодина
Crownfield, D.Body/Text in Julia Kristeva: Religion, Women, and Psychoanalysis1992
Suchslan, I.Julia Kristeva. Zur Einführung1992
Дерида, Ж.Позиции : Разговори с Анри Ронс, Юлия Кръстева, Жан-Луи Удбин, Ги Скарпета1993
Oliver, K.Reading Kristeva : Unraveling the double-bind1993
Oliver, K.Ethics, Politics, and Difference in Julia Kristeva's Writing1993
Smith, A.Julia Kristeva: Readings of Exile and Estrangement1996
O'Grady, K. (ed.)Julia Kristeva: A Bibliography of Primary and Secondary Sources in French and English, 1966–19961997
Sokal, A., Brikmont, J.Impostures Intellectuelles 1997
Николчина, М.Смисъл и майцеубийство : Прочит на Виржиния Улф през Юлия Кръстева1997
Oliver, K. (ed.)The Portable Kristeva1997
Radden, J. (ed.)The nature of melancholy : From Aristotle to Kristeva 2000
Beardsworth, S.Julia Kristeva, Psychoanalysis and Modernity2004
Becker-Leckrone, М.Julia Kristeva and Literary Theory2005
Lechte, J., Margaroni, M.Julia Kristeva: Live Theory 2005
Bouthors-Paillart, C.Julia Kristeva2006
Ives, K.Julia Kristeva: Art, Love, Melancholy, Philosophy, Semiotics and Psychoanalysis2010